top of page

Dit is de website van CLEYMANS - BACKX Advocaten.

Het kantoor

 

Het kantoor bestaat uit Mr. Bert Cleymans (KBO 0816.841.651) en Mr. Benny Backx (KBO 0816.841.057).  Voornoemde advocaten werken kostendelend samen vanuit hun kantoor gelegen te Campus Blairon 427, 2300 Turnhout (tel. 014/254.990 – fax 014/375.925 – info@act-advocaten.be).

 

Voormelde advocaten zijn lid van de Orde van Advocaten en aangesloten bij de Balie Antwerpen.

Voormelde advocaten leveren de volgende diensten:

  • Juridische adviesverlening

  • Redactie van juridische teksten

  • Juridische begeleiding van projecten

  • Bijstand en vertegenwoordiging in gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures

 

Ereloon en kantoorkosten

Advocaten ontvangen een ereloon voor de prestaties die ze leveren voor hun cliënten. Een precieze voorafgaandelijke inschatting maken van de erelonen die verschuldigd zijn is meestal onmogelijk.  De houding en het verweer van de tegenpartij, onverwachte ontwikkelingen tijdens een procedure, … zijn elementen die tevoren niet in te schatten zijn en die een belangrijke weerslag kunnen hebben op de prestaties die de advocaat moet verrichten, en bijgevolg dus ook op de verschuldigde erelonen.

 

Het ereloon kan op verschillende manieren worden vastgelegd:

  • uurtarief, waarbij men het aantal werkuren vermenigvuldigt met een bepaald tarief

  • percentage van de waarde die de zaak heeft

  • op basis van geleverde prestaties, rekening houdende met het belang, de moeilijkheid, de urgentie en het resultaat

  • vastgelegd totaalbedrag in overleg

  • een abonnementsformule

 

Naast het ereloon rekent een advocaat ook kantoorkosten aan.  Het kantoor rekent forfaitair 10 € aan per dactylostuk.

Bij aanvang van een dossier zal een voorschot in rekening worden gebracht, dat naderhand uiteraard met de effectief verschuldigde erelonen en kosten zal worden verrekend.

Voor betwistingen over erelonen en kosten zijn de voormelde advocaten onderworpen aan de geschillenbeslechting zoals die is voorzien in de reglementen van de Balie Provincie Antwerpen.

Meer informatie hieromtrent kan u bekomen via info@balieprovincieantwerpen.be

 

Gerechtskosten

Bij het procederen moet u, behoudens het ereloon en de kantoorkosten van de advocaat, ook rekening houden met de gerechtskosten (deurwaarderskosten, griffiekosten, rolrechten, …). Indien de rechter in uw voordeel recht spreekt, zal de tegenpartij vaak veroordeeld worden tot betaling van deze kosten.  Maar de eisende partij moet deze kosten wel steeds vooraf betalen.

 

Rechtsbijstand en juridische tweedelijnsbijstand

Voor sommige procedure kan u beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekeraar.  Deze zal dan de gerechtskosten en de erelonen van de advocaat betalen.  Mindervermogenden kunnen in aanmerking komen voor financiële steun dankzij het systeem van de juridische tweedelijnsbijstand van de overheid.

 

Informatie en klachten

Voor bijkomende informatie of met eventuele klachten kan u zich richten tot de advocaat die uw dossier behandelt.

 

Aansprakelijkheid

De advocaten zijn voor hun beroepsaansprakelijkheid verzekerd via de polis die daaromtrent door de Balie Antwerpen werd onderschreven.

Elke eventuele beroepsaansprakelijkheid van de advocaten is beperkt tot het bedrag dat onder de voormelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal worden uitbetaald.  Indien er geen tussenkomst van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering volgt, zal de aansprakelijkheid van de advocaten beperkt blijven tot het voor de betrokken opdracht aangerekende en betaalde ereloon.

bottom of page